උඹ

උඹෙ ඔය අහින්සක කෙලිලොල් හිනාව දැක්ක දවසෙ මතක් වුනා. අමතක වෙලා…

Skip to toolbar