හරක් (Cows)

පෙරේදා මම වොර්ක් එකක් දාද්දි දැක්කා පිටිටනියක හරක් සෙටි එකක්.…

සුපර් හිරො (Super Hero)

ඇමරිකාවට බැටි මැන්, ඉස්පයිඩර් මැන්, සුපර් මැන් ඉදන් ඇවෙන්ජර්ස්ලා ඔක්කම…

සතුට (Happiness)

හැමදාම ඉස්කොලේ ගියා ඇග පත එපා කියද්දි. අපිට කිවිවෙ මහන්සි…

උඹ

උඹෙ ඔය අහින්සක කෙලිලොල් හිනාව දැක්ක දවසෙ මතක් වුනා. අමතක වෙලා…

Skip to toolbar