බල්ලා

Dog Illustration

මම නැගිටලා හිමීට තේ එකක බීලා දවස පටන් ගන්න හදන්නේ.…

The Permission

Gappiya - The Permission

Silly malli can’t do anything without his girl’s permission.

Skip to toolbar