ටැංකියට බැස්සා - Gappiya Pictures

ටැංකියට බැස්සා

Home Forums The Tank ටැංකියට බැස්සා

This topic contains 10 replies, has 7 voices, and was last updated by  Ravana 2 years, 5 months ago.

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)
 • Author
  Posts
 • #1621

  Ganidu Bandara
  Participant

  යෝ යෝ යෝ යෝ ටැංකියට බැස්සා අලුතෙං ඒම කියල මාව හලන්ඩ එපා ඕයි

  #1634

  Ravana
  Participant

  හලන්නෙ නෑ…. ඒත් ලොකු දැලෙන් දාඅ හලද්දි පොඩි මාලු හලෙනවා.. ඒක නිසා ඉක්මනට ලොකු වෙයන්. බොරුනම් අහපන් ගප්පියා අයියගෙන්.

  #1641

  Ganidu Bandara
  Participant

  ඉතිම් ගප්පියා කියන්නෙත් මහ ලොකු මාලුවෙක් යෑ ??

  #1652

  Ravana
  Participant

  යකූ නම පොඩි උනාතට ඌ තමා මෙකෙ අයියා….

  #1653

  Ravana
  Participant

  ඕන් ලොකු මාලුවෙක් ටැංකියට බැස්සා ආ…….

  #1732

  Methsara Malshan
  Participant

  Helloooo kstiya math onna bassa

  #1901

  IronHeartCMB
  Participant

  math bassoooo

  #1994

  shahenmarioze
  Participant

  Tankiwalata bahala athal ekema full marvellous.

  #2951

  Kasun Hasanka
  Participant

  ටැංකියට බැස්සා

  #2955

  aluthin bassa aya piligannawa!

  #3407

  Ravana
  Participant

  අඩේ වරෙව්…..කෝ මාලු..

Viewing 11 posts - 1 through 11 (of 11 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar