ගප්පි යෝ යෝ

Home Forums The Tank ගප්පි යෝ යෝ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #1076

  ඔන්න සීතල උනාට මමත් ටැංකියට බැස්සෝ. ගප්පි අයියේ ටැංකිය සුද්දකරන්න හැම සිකුරදම

  #1088

  වෙල්කමිස්! හැන්ඩ් එකක් දීපල්ලා!

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.