සුපර් හිරො (Super Hero) - Gappiya Pictures

සුපර් හිරො (Super Hero)

ඇමරිකාවට බැටි මැන්, ඉස්පයිඩර් මැන්, සුපර් මැන් ඉදන් ඇවෙන්ජර්ස්ලා ඔක්කම ඉන්නවා. සල්ලි තියෙන උන්ට වඩා දුෂණය රජ කරන, දුප්පත්  මිනිස්සුන්ට යන එන මන් නැති ලන්කාවට නෙමෙයිද සුපර් හිරොලා ඔනේ.

Sri lanka got more corruption and more poor people than America yet America got Batman, Superman, Spiderman plus The Avengers. Bit unfair, don’t you think?

Share this!
  •  
  •  
  •  
  •  
Skip to toolbar