දුක් වෙන ආකාරය (How to be sad) - Gappiya Pictures

දුක් වෙන ආකාරය (How to be sad)

ගැහැණියක් ලෙස නිවැරිදිව දුක් වෙන ආකාරය.

 1. මොකද වෙලා තියෙන්නෙ යැයි ඇසු විට “නැ මුකුත් නැ” යැයි පවසන්න.
 2. මවට, පියාට, මල්ලිට, අක්කට සහ හොදම යාලුවන් තුන් දෙනාට කොල් කරන්න.
 3. මට තමයි සෙරම වෙන්නෙ යැයි කැ ගසන්න.
 4. අඩන්න.
 5. කොල්ලට call කරන්න. තෙරුමක් නැතුව උට බයින්න.
 6. ඔයාට ඉතින් මාව තෙරුමි ගන්න බැනේ කියා බැන, ෆොන් එක කටි කරන්න.
 7. ඉට පසු කොල්ලා ගන්න කොල්ස් answer නොකර ඉන්න.
 8. නැවත මවට කොල් කරන්න.
 9. Facebook එකේ “අයි හෙටි මයි ලයිෆ්” යැයි status එක update කරන්න.
 10. මොකද වෙලා තියෙන්නේ යැයි තව කවුරු හරි comment කල විට, “නැ මුකුත් නැ” යැයි රිපලයි කරන්න.

පිරිමියකු  ලෙස නිවැරිදිව දුක් වෙන ආකාරය.

 1. කඩෙ යන්න.
 2. බියර් පැක් එකක් මිලදි ගන්න.
 3. බාගයක් බී වටපිට බලා, යූ පොර්න් එකට පිවිසෙන්න.

How to be sad like a woman

 1. When asked “What’s wrong?” say “Nothing.
 2. Call mother, father, sister and also three of your close friends.
 3. Scream “Why me”.
 4. Cry.
 5. Call your boyfriends and yell at him for no reason.
 6. Say “You never understand me” and hang up on him.
 7. Don’t answer all the calls from your boyfriend after no 6.
 8. Call mother again. Also another three friends.
 9. Update your Facebook to say “I hate my life”
 10. When someone comment and ask “What’s wrong?” reply saying “Nothing”.

How to be sad like a man

 1. Go to the shop.
 2. Get a 6 pack.
 3. Drink 3 bottles and go to youporn.com

 

Share this!
 •  
 •  
 •  
 •  

4 thoughts on “දුක් වෙන ආකාරය (How to be sad)

Leave a comment

Skip to toolbar